Ochrana osobních údajů

Společnost LSI Software s.r.o., IČ: 05390893, se sídlem: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha – Chodov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 262937 (dále jen „společnost“), jakožto správce osobních údajů v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) tímto plní informační povinnost vůči svým zákazníkům jakožto subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. Cílem je informovat zákazníky společnosti o tom, jaké osobní údaje společnost o svých zákaznících shromažďuje a jakým způsobem je dále používá.

Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společnost respektuje a ctí nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržuje zejména následující zásady.

1. Osobní údaje jsou ve vztahu k zákazníkům zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. GDPR nepovažuje za neslučitelné s původními účely.

2. Osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

3. Osobní údaje sou uloženy ve formě umožňující identifikaci zákazníka po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných GDPR s cílem zaručit práva a svobody zákazníků.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

5. Společnost zpracovává osobní údaje vždy s vědomím zákazníka, kterého se týkají, a způsobem, který může zákazník očekávat a o kterém je informován.

6. Zpracování osobních údajů probíhá vždy pro konkrétní stanovený účel, který je zákazníkovi oznámen, případně pro účely se stanoveným účelem související, které zákazník může očekávat. Společnost dbá na to, aby pro každý stanovený účel zpracovávala pouze osobní údaje, které jsou pro tento účel nezbytné, a aby byly zpracovávané osobní údaje přesné a pravdivé. Společnost zajistí, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro něž se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

7. Osobní údaje nesmějí být uchovávány déle, než vyžaduje účel, pro který byly shromažďovány a zpracovávány, nebo než předepisují právní předpisy, kterými se společnost musí v souvislosti s danou činností zpracování řídit.

8. Pro každou činnost zpracování musí společnosti svědčit zákonný titul ve smyslu čl. 6 GDPR, a to:

 • zpracování je prováděno na základě zákonné povinnosti uložené společnosti,

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené se zákazníkem,

 • zpracování je nezbytné pro ochranu důležitých zájmů zákazníka nebo jiné fyzické osoby,

 • společnost nebo třetí osoba má na zpracování osobních údajů oprávněný zájem, který převáží nad zájmem zákazníka na nezpracovávání, nebo

 • zákazník udělil se zpracování svých osobních údajů společnosti souhlas.

9. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu zákazníka, dbá společnost o to, aby byl udělený souhlas svobodný a informovaný.

Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona nebo uzavřené smlouvy za účelem plnění této smlouvy, za účelem vedení účetnictví společnosti, pro marketingové účely a za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti v případě sporů vzniklých v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy. Je-li souhlas titulem zpracování, jsou zpracovávány osobní údaje pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému byl souhlas udělen a pouze pro dosažení účelu jejich zpracování.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracovávány jsou zejména kontaktní a identifikační údaje zákazníků, jako: jméno, příjmení a titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČ, telefon, mobilní telefon, emailová adresa, ID datové schránky, další informace z veřejně dostupných rejstříků či z jiných veřejně dostupných zdrojů, číslo bankovního účtu, číslo zákazníka, případně další údaje sloužící pro zákaznický portál jako uživatelské jméno, označení zákazníka a heslo.

Jakým způsobem společnost chrání osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření, před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Zabezpečení ochrany osobních údajů je pravidelně bezpečnostně testováno interně odpovědnými zaměstnanci společnosti. Jednou ročně vyhodnocuje společnost plnění pravidel ochrany osobních údajů, včetně technických a organizačních opatření a přijímá opatření k nápravě, případně dle potřeby aktualizuje interní dokumentaci související s ochranou osobních údajů. Zejména jsou uplatňovány následující opatření:

 • ke složkám obsahujícím osobní údaje mají přístup pouze osoby, které s nimi pracují;

 • složky v listinné podobě se nacházejí v uzamykatelných skříních v uzamykatelných prostorách;

 • IT systém je standardní, zabezpečený, chráněný antivirovým programem a je pravidelně testován.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získává společnost zejména od zákazníků na základě uzavřené smlouvy či uděleného souhlasu, při žádosti o poskytování služby, při osobní a písemné komunikaci se zákazníkem, včetně komunikace emailem, dále od třetích osob oprávněných s osobními údaji zákazníků nakládat, z veřejně dostupných zdrojů, z veřejných rejstříků a z vlastní činnosti společnosti.

Doba zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků pouze po nezbytnou dobu odpovídající účelu zpracování, přičemž průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 4 let následujících po skončení smluvního vztahu. V případě zpracování osobních údajů získaných na základě uděleného souhlasu zákazníkem jsou osobní údaje zpracovány po dobu trvání tohoto souhlasu.

Předání osobních údajů jiným osobám

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Společnost se snaží předávání osobních údajů minimalizovat, avšak v některých případech je předání nezbytné pro splnění povinností společnosti stanovené zákonem, smlouvou či v rámci činnosti společnosti. Ve všech případech, kdy společnost předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv zákazníků.

Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Osobní údaje zákazníků nejsou zpřístupněny ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací.

Povinnost jmenovat pověřence

Společnost nenaplňuje podmínky pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů a tudíž nemá povinnost pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat. V případě společnosti proto nebyl pověřenec pro ochranu osobních údajů jmenován.

Soubory cookies

Na internetových stránkách společnosti jsou používány soubory „cookies“, které se skládají z malých textových souborů a jsou ukládány v počítači nebo mobilním zařízení při návštěvě některé z internetových stránek společnosti. Díky používání souborů cookies pro měření návštěvnosti internetových stránek a přizpůsobení zobrazení internetových stránek může společnost nabídnout svým zákazníkům lepší služby a proto považuje používání souborů cookies na internetových stránkách jako svůj oprávněný zájem. Soubory cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány společností jen na základě souhlasu zákazníka. Internetové stránky společnosti lze procházet také v režimu bez používání souborů cookies, kdy zákazník může používání souborů cookies na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Cookie Politika

Marketing a zasílání newsletterů


Společnost využívá osobní údaje také za účelem zasílání obchodních sdělení. V případě zákazníků, se kterými byla uzavřená smlouva či bylo na základě objednávky objednáno zboží, činí tak společnost z důvodu oprávněného zájmu, jelikož předpokládá, že zákazník má zájem na tom, aby byl o novinkách informován, a to po dobu 4 let od poslední objednávky či skončení smluvního vztahu. V ostatních případech jsou newslettery zasílány jen na základě předchozího souhlasu, a to po dobu jeho trvání.

Práva zákazníků

V souvislosti se zpracováním osobních údajů svědčí zákazníkům práva upravená v čl. 12 až 22 GDPR, a to:

 • Právo na informace

Pokud se osobní údaje týkající se zákazníků získávají od zákazníků, poskytne společnost v okamžiku získání osobních údajů zákazníkovi informace týkající se zpracování jeho osobních údajů.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování;

 2. kategorie dotčených osobních údajů;

 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

 5. existence práva požadovat od společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

 • Právo na opravu

Zákazník má právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má zákazník dále právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování

Zákazník má právo, aby společnost v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů.

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut”)

 1. Zákazník má právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného zákazníka týkají, a společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 2. zákazník odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 3. zákazník vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo zákazník vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR,

 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 5. osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právních přepisech, které se na společnost vztahuje;

 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

 • Právo vznést námitku a podat stížnost

Zákazník má právo vznést u společnosti námitku proti zpracovávání osobních údajů, pokud je toto v rozporu s účelem, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány. Dále má zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz) a podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů společností.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Toto právo dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které společnosti poskytl, a přenést je následně k jinému správci, nebo pokud je to technický možné, požadovat, aby si osobní údaje předali správci mezi sebou.

Kontaktní údaje

V případě dalších dotazů týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů kontaktujte společnost na telefonním čísle +48 607714000 nebo na email: aczerwinska@lsisoftware.pl

Závěrečná ustanovení

Tato informace o ochraně osobních údajů je platná a účinná od 25.05.2018